Coaching

การโค้ชคืออะไร ?
 • คุณจำเป็นต้องมีโค้ชหรือไม่ ?
 • การโค้ชจะเหมาะกับคุณอย่างไร ?
 • คุณจะได้รับประโยชน์อะไรจากการโค้ช ?

การโค้ช คือ การเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช โดยใช้กระบวนการโค้ชในการกระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายให้พวกเขาเกิดการตระหนักรู้ และเกิดแรงบันดาลใจในการปลด ปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้นออกมาเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานและความสุขในการดำเนินชีวิต

การโค้ชเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนผู้รับการโค้ชให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่เป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งจะแตกต่างจากงานบริการวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง นักบำบัด และผู้ฝึกสอน กระบวนการโค้ชสามารถช่วยผู้รับการโค้ชในหลายมิติของชีวิต :

 • สร้างความตระหนักรู้ในตนเอง
 • สร้างความชัดเจนในเป้าหมายชีวิต
 • ปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้น
 • สร้างความมั่นใจในตนเอง
 • สร้างภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง
 • สร้างความสำเร็จในการพัฒนาตนเอง
 • สะท้อนมุมมองของอุปสรรค
 • สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 • สร้างทักษะที่ดีในการสื่อสาร
 • จัดการอารมณ์อย่างสร้างสรรค์
 • จัดสรรเวลาอย่างดีกับการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 • สร้างโอกาสในหน้าที่การงาน
 • ค้นพบทางออกของปัญหา
 • ลงมือปฏิบัติอย่างก้าวหน้า
 • ประเมินผลแห่งความสำเร็จ
คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นหรือยัง ?

สถาบันโค้ชพลัส เราพร้อมเป็นหุ้นส่วนกับคุณร่วมเดินทางสู่เป้าหมายตามที่คุณปรารถนา

Building a coaching culture in your organization
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

องค์กรจำนวนมากด้วยแนวโน้มที่สูงขึ้นค้นพบว่าศักยภาพของการโค้ชสามารถช่วยเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และสร้างการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของการทำงานอย่าง สร้างสรรค์

การลงทุนขององค์กรในการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชที่เข้มแข็งสร้างผลลัพธ์ที่ดีในด้านความผูกพันของพนักงานมากกว่าองค์กรที่ไม่มีวัฒนธรรมการโค้ช และส่งผลกระทบที่ดีต่อรายรับทางธุรกิจเหนือกว่าองค์กรอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่เป้าหมายแล้วหรือยัง?

สถาบันโค้ชพลัส พร้อมที่จะเชื่อมต่อและช่วยให้คุณเข้าถึงงานวิจัย แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม

นอกเหนือจากการใช้สมรรถนะการโค้ชตามข้อกำหนดของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coach Federation (ICF) แล้ว เราขอนำเสนอการโค้ชเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรของสถาบันมาร์แชล โกลด์สมิธ หรือ Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC) ซึ่งใช้ Coaching Methodology ที่ดีที่สุดสำหรับการโค้ชผู้นำและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

การโค้ชเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรของสถาบันมาร์แชล โกลด์สมิธ หรือ Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC) รับประกันความสำเร็จที่สามารถวัดได้จริงกับการเติบโตของผู้นำองค์กรในความเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์แบบยั่งยืน เป็นที่จดจำ และรับรู้ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายในองค์กร

สถาบันโค้ชพลัส เรามีข้อเสนอพิเศษที่รวมการโค้ชและการฝึกอบรมเข้าด้วยกัน เพื่อผลลัพธ์ของความสำเร็จในหน้าที่การงานและความสุขในการดำเนินชีวิต